IEPT20111004, HvJEU, Premier League

Hof van Justitie acht prestatiebescherming op grond van nationaal recht mogelijk 
• In die omstandigheden mag een lidstaat sportwedstrijden, eventueel op grond van intellectueleeigendomsbescherming, beschermen door een specifieke nationale regeling vast te stellen of door, met inachtneming van het Unierecht, de bescherming te erkennen welke aan die wedstrijden wordt verleend in overeenkomsten die zijn gesloten tussen de personen die het recht hebben de audiovisuele inhoud van de wedstrijden ter beschikking te stellen van het publiek, en de personen die die inhoud ten behoeve van het publiek van hun keuze willen uitzenden.

Apple vs Samsung: vuile concurrentiestrijd? - BNR Juridische Zaken

BNR Juridische Zaken, 23 augustus 2011: In Juridische Zaken proberen we orde te scheppen in het octrooienstrijd tussen Apple en Samsung. Gaat het hier om een vuile concurrentiestrijd of om het daadwerkelijk beschermen van patenten om innovatie te stimuleren? Te gast waren Dick van Engelen, hoogleraar hoogleraar Octrooirecht aan de Universiteit van Utrecht en Bas Kist, partner bij merkenbureau Chiever.

Licenties in faillissement na het Nebula-arrest: schuifelen tussen de scherven

Het Nebula-arrest  van de Hoge Raad doet vrezen dat een licentie naar Nederlands recht mogelijk voor een licentienemer geen stevig fundament oplevert waarmee hij een faillissement van zijn licentiegever zonder kleerscheuren kan doorstaan. Dat risico heeft uiteraard zijn weerslag op de waarde en exploitatiemogelijkheden van IE-rechten. Een kaartenhuis oogt fraai, maar zal op de markt minder waard zijn dan een uit stevige balken opgetrokken constructie. In dit artikel wordt stil gestaan bij de vraag wat de impact van het Nebula-arrest is en tot welke alternatieven de rechtspraktijk zijn toevlucht kan nemen om de – naar mijn oordeel ongewenste – gevolgen van dit arrest zo mogelijk te ondervangen.

Het portretrecht als vermogensrecht: een schaep zonder pooten!

Inleiding
Is het portretrecht, zoals we dat sinds het Schaep met de Vijf Pooten-arrest kennen, een vermogensrecht? Belangrijker dan het antwoord op die vraag is het antwoord op de daaropvolgende vraag wat dat dan in de praktijk betekent. Wat zijn de gevolgen voor de portretrechthebbende of derden, zoals crediteuren van die portretrechthebbende, van de kwalificatie van het portretrecht als vermogensrecht?

Rome II and intellectual property rights: Choice of law brought to a standstill

Article in NIPR 2008: The international private law regime as introduced by the Rome II Regulation for IPR-infringements is  a step back and basically blocks the gradual further development of this area of the law by case law. A clear example of a legislator that did not have a clear view of neither the problem nor the solution and therefore would have been wiser by just doing nothing.

Hof Den Bosch past lex proprietas toe

In zijn arrest van 14 oktober 2008 in de zaak Michaud v Owensonderschrijft het Hof Den Bosch dat een overdracht van Nederlandse auteusrechten onderworpen kan zijn aan buitenlands recht. Daarmee treedt het Bosche Hof in de voetsporen van het Hof Den Haag dat eerder in zijn Technip-arrest van 20 september 2007 ook accepteerde dat een overdracht van een internationale auteursrechtenprortefeuille onderworpen kon zijn aan het recht van slechts een jurisdictie in plaats van het recht van alle betrokken landen. Het hof Den Bosch knoopt aan bij het recht van de woonplaats van de rechthebbende, in casu Frans recht.