IEPT20120724, Hof Den Haag, Spirits v FKP

Vodka.jpg

Hof Den Haag over het toepasselijke recht op de overdracht van een Benelux merk: het regime van de Gemeenschapsmerkenverordening wordt naar analogie toegepast "gelet op coherentie en rechtszekerheid".

"8.3 [...] De goederenrechtelijke aspecten van een Benelux-merk worden, indachtig de in rechtsoverweging 8.2 geformuleerde conflictregel, beheerst door Benelux-recht. Voor zover een uniforme Benelux-regeling ontbreekt - en het Benelux-recht bevat in dit verband slechts een rudimentaire regeling -, dient te worden 'afgedaald' naar het nationale recht van één van de Beneluxlidstaten. De vraag rijst welk van deze drie rechtsstelsels dan van toepassing is. Het Benelux-recht geeft hiervoor geen regeling. Naar het oordeel van het hof moet hier, gelet op coherentie en rechtszekerheid, de regeling van artikel 16 van Verordening (EG) Nr. 207/2009 (voorheen artikel 16 Verordening (EG) Nr. 40/94) inzake het Gemeenschapsmerk analoog worden toegepast."

IEPT20120724, Hof Den Haag, Spirits v FKP