Boeken

IE-Beginselen - 2018

Het Nederlandse intellectuele eigendomsrecht (“IE”) is tegenwoordig vooral geïmplementeerd Europees recht en internationaal verdragsrecht. 

In dit boek wordt het Nederlandse IE-recht in kaart gebracht vanuit een Europees en internationaal perspectief en met de jurisprudentie van het Hof van Justitie van de Europese Unie als vertrekpunt. Na een bespreking van de beginselen van het internationale IE-recht, wordt per IE-recht ingegaan op de voor dat recht belangrijkste ‘W’-vragen: wat wordt beschermd, wat is de beschermingsomvang, welke handelingen zijn inbreukmakend, welke handelingen zijn toegestaan, wie is rechthebbende, wat is de beschermingsduur, en welke internationale regels zijn van toepassing.
 
Dit handboek is voor de praktijkjurist en voor het onderwijs in het intellectuele eigendomsrecht aan universiteiten, hogescholen en praktijkopleidingen. Het wordt ieder jaar geactualiseerd in een nieuwe druk uitgegeven. Evenals andere publicaties van Boek 9 is het voor Boek9plus-webabonnees en sponsors ook online beschikbaar als tussentijds geactualiseerd webboek, voorzien van hyperlinks naar wetteksten en IEPT-rechtspraak.

Dit boek is onderdeel van de serie IE-Handboeken van Boek 9.

Meer informatie.

IE-Goederenrecht - 2018

Door de grote economische betekenis van intellectuele eigendomsrechten (“IE”) is duidelijkheid over de rechtsgeldigheid van eigendomsaanspraken, overdrachten, verpandingen en licenties van IE-rechten belangrijk.


In dit boek staan de goederenrechtelijke facetten van IE-rechten centraal. Systematisch wordt in kaart gebracht welke deelvragen beantwoord moeten worden om de vermogensrechtelijke status van IE-rechten bij overnames, financieringen, faillissementen en procedures adequaat te kunnen beoordelen.


Dit handboek is voor de praktijkjurist en voor het onderwijs in het intellectuele eigendomsrecht aan universiteiten, hogescholen en praktijkopleidingen. Het wordt ieder jaar geactualiseerd in een nieuwe druk uitgegeven. Evenals andere publicaties van Boek 9 is het voor Boek9plus-webabonnees en sponsors ook beschikbaar als tussentijds geactualiseerd webboek, voorzien van hyperlinks naar wetteksten en IEPT-rechtspraak.

Dit boek is onderdeel van de serie IE-Handboeken van Boek 9.

Meer informatie.

 

From Einstein's Relativity to a Unified Patent Law

Inaugural Address as Extraordinary Professor of Intellectual Property Litigation and Transaction Practice at the Faculty of Law, Maastricht University

Delivered in abbreviated form at the Acceptance of the Appointment of Extraordinary Professor of Intellectual Property Litigation and Transaction Practice at the Faculty of Law, Maastricht University.

Meer informatie

 

 

 

 

Onverkoopbare Vermogensrechten - artikel 3:83(3) BW nader beschouwd (2003)

Dit boek is inmiddels achterhaald  en vervangen door het handboek IE-Goederenrecht.

Serie Onderneming en Recht, deel 26, Deventer: Kluwer, 2003

Sinds 1992 bepaalt artikel 3:83(3) BW dat vermogensrechten slechts overdraagbaar zijn als de wet dat bepaalt. Dit boek inventariseert de door dit regime veroorzaakte problemen voor de rechtspraktijk en reikt waar mogelijk oplossingen aan. Tevens wordt ingegaan op de argumenten voor een ruimhartige interpretatie van artikel 3:83(3) BW door de rechter en bevat het een pleidooi voor wetswijziging. De rechten waarvoor een wettelijke bepaling ontbreekt worden gedetailleerd in kaart gebracht evenals mogelijke oplossingen voor deze problemen. Dit speelt bijvoorbeeld bij internationale octrooiaanspraken en -aanvragen, prioriteitsrechten, rechten op ongeregistreerde merken, bedrijfsgeheimen en portretrechten of publiekrechtelijke vermogensrechten als emissierechten, melkquota, telecom- en omroepvergunningen en geneesmiddelenregistraties.Het boek bevat handige checklists. Een goed hulpmiddel voor 'due diligence onderzoek' bij overnames, fusies, emissies van aandelen of obligaties, faillissementen, financieringen en verpandingen van activa.

Meer informatie.

Prestatiebescherming en ongeschreven intellectuele eigendomsrechten (1994)

Prestatiebescherming - de vraag in hoeverre aan niet door een intellectuele eigendomswet beschermde prestaties een vergelijkbare bescherming kan worden verleend - vormt het onderwerp van deze studie. Mijn belangstelling voor dit onderwerp werd onder meer gewekt door het Decca-arrest, waarin de Hoge Raad in algemene en abstracte termen enige criteria formuleerde, die intrigeren doordat zij evenzovele vragen oproepen als beantwoorden. Het doel van deze studie is om enige algemeen geldende en concreet hanteerbare antwoorden op deze vragen te verschaffen.

Meer informatie.

 

Intellectuele eigendom en internationaal privaatrecht

De afgelopen decennia hebben het informatietijdperk en de opkomst van het internet de landsgrenzen in een duizelingwekkend tempo laten vervagen. Letterlijk met één druk op de knop kan een film, computerprogramma of uitvinding over de hele wereld worden verspreid. Voorafgaand aan de vraag wie de rechthebbende is en waar die zich tegen kan verzetten, rijst de vraag naar welk recht deze vragen dienen te worden beantwoord. Als die knoop is ontward, ontstaan vervolgens vragen als welk recht van toepassing is op de overdraagbaarheid van deze rechten en op de formele eisen waaraan een overdracht dient te voldoen. Mocht de rechthebbende zich vervolgens ook nog in imitation – ‘the finest form of flattery’ – mogen verheugen, dan rijst de prangende vraag of hij in alle landen afzonderlijk de strijd zal moeten aanbinden, of dat hij zich kan beperken tot een procedure bij één rechter. 

Meer informatie.