Th.F. de Jong: Een open stelsel van goederenrechtelijke rechten

In zijn dissertatie 'De structuur van het goederenrecht' sluit Th.F. de Jong zich aan bij het pleidooi van voormalig regeringscommissaris Snijders voor een open goederenrecht. Hij stelt daarbij dat sprake is van een gesloten stelsel van rechten, maar van een open stelsel van voorwerpen voor die rechten.
Hij onderschrijft dat het mogelijk is nieuwe figuren een plaats te geven in het goederenrecht, zonder dat daarvoor de wet hoeft te worden veranderd. In het algemeen stelt hij dat de erkenning als goederenrechtelijk voorwerp afhankelijk zou zijn van het antwoord op de vraag of het gaat om een entiteit, die als voorwerp in het handelsverkeer wordt erkend, die als voorwerp van een heerschappijverhouding wordt beschouwd en waarbij men zich een behoefte aan bescherming tegen enigerlei inwerking van derden kan voorstellen.
Het werk concentreert zich op het 'klassieke' vermogensrecht en IE-geregelateerde onderwerpen komen niet direct aan bod. De jurisprudentie van de Hoge Raad in zijn prestatiebeschermings-arresten over éénlijnsprestaties (Decca/Holland Nautic; KNVVB/NOS; Staat/Den Ouden en Elvis Presley) wordt slechts aangestipt. Een uitzondering wodrt gemaakt voor de discussie rond de status van het recht op een domeinnaam (p. 175).

Het proefschrift is on line te raadplegen op de site van domjur.nl. De handelseditie is uitgegeven bij Kluwer.