Nietigheidsverweer tast grensoverschrijdende bevoegdheid in kort geding niet aan?

47429.jpg

In het vonnis van 21 september 2006 stelt de Haagse Voorzieningenrechter stelt zich op het standpunt dat zijn grensoverschrijdende bevoegdheid om bij wege van voorlopige voorziening een grensoverschrijdend verbod uit te spreken niet wordt aangetast doordat in deze octrooi-procedure een nietigheidsverweer wordt gevoerd.
Het komt mij voor dat dit oordeel de strekking en reikwijdte van het GAT/LuK-arrest miskent.

Lees verder