Vergoedingsplicht voor rechtmatig in het verkeer gebrachte voortbrengselen?

47396.jpg

Vergoedingsplicht voor rechtmatig in het verkeer gebrachte voortbrengselen?

In het vonnis Schuh v Omnimark van 5 oktober 2007 overweegt de Haagse voorzieningenrechter dat de door Omnimark ingekochte Traxx I profielen voor publicatie van octrooiverlening in Nederland in het verkeer zijn gebracht en dat Omnimark ter zake van de in beslaggenomen profielen een beroep op uitputting doet dat naar voorlopig oordeel gegrond is. Het beslag wordt om die reden ook onrechtmatig geoordeeld. Vervolgens overweegt de voorzieningenrechter echter dat die in beslag genomen profielen na de publicatie van de octrooiverlening verkocht kunnen worden, maar dat Omnimark daarvoor dan vergoedingsplichtig is krachtens het bepaalde in artikel 72(3) Row 1995. De grondslag voor die vergoedingsplicht wordt naar mijn oordeel niet helemaal duidelijk in het vonnis. Als de bewuste produkten per saldo afkomstig zijn van de (latere) octrooihouder dan lijkt artikel 72(4) Row 1995 van toepassing te zijn en dat bepaalt dat het krachtens dat artikel 72 Row 1995 aan de octrooihouder toekomende recht zich niet uitstrekt tot handelingen met voortbrengselen, die hetzij voor de in het eerste lid bedoelde publikatie van de aanvrage overeenkomstig artikel 93 van het Europees Octrooiverdrag in het verkeer zijn gebracht, hetzij nadien door de aanvrager van het octrooi of een gerechtigde als hiervoor bedoeld. Onduidelijk lijkt mij waarom lid 4 van artikel 72 Row 1995 niet van toepassing is op de eerder rechtmatig in het verkeer gebrachte, en ten onrechte in beslag genomen, goederen.

IEPT20071005, Rb Den Haag, Schuh v Omnimark