Uitvoerende kunstenaar en vertolkers, naburige rechten en auteursrechten

AMI 1985, p. 83-87

Analyse van de vraag (a) in hoeverre uitvoerend kunstenaar auteursrechtelijke bescherming kunnen genieten en (b) of zij op grond van ongeschreven recht aanspraak op prestatiebescherming hebben.

De vraag of uitvoerende kunstenaars auteursrechtelijk beschermd worden is omstreden. De Hoge Raad heeft zich nimmer over deze kwestie uitgelaten. Voor een bevestigend antwoord' en ontkennend antwoord is in Nederland door vele gezaghebbende auteurs gepleit. Materieel gaat mijn sympathie uit naar het eerstgenoemde standpunt, maar de vraag is mijns inziens in de bovenomschreven vorm gesteld (formeel bezien) niet in positieve in te beantwoorden, zodat het laatstgenoemde standpunt in dat opzicht het gelijk aan zijn zijde heeft. Door sommigen is ook verdedigd dat de wetsgeschiedenis zich tegen een auteursrechtelijke bescherming van uitvoerende kunstenaars zou verzetten, hetgeen mijns inziens ten onrechte is geschied. Ook wordt stilgestaan wordt bij de funktie en het nut van een wettelijke bescherming van uitvoerende kunstenaars.