Naam organisatie geniet op handelsnaamrecht lijkende bescherming

47410.jpg

In het Juconi-arrest van 18 januari 2007 bevestigt het Hof Den Haag dat een naam van een organisatie die geen onderneming voert, en dus geen handelsnaam in de zin van de Handelsnaamwet oplevert, op grond van ongeschreven recht eenzelfde bescherming als een handelsnaam kan genieten.

Dat was het goede nieuws voor de appellant. Het slechte nieuws was dat het Hof dus ook keek naar de naam zoals die feitelijk gebruikt werd en concludeerde dat dit vooral Juconi was en niet de statutaire naam "Stichting Hoop voor Straat- en Zwerfkinderen". Het Hof kwam vervolgens tot de conclusie dat er om die reden geen gevaar voor verwarring bestond met de naam "Stichting Fonds van Hoop voor Kinderen". Ook benadrukte het Hof dat dergelijke beschrijvende woorden in beginsel ook niet gemonopoliseerd kunnen worden.

Het arrest vormt een fraai voorbeeld op van hoe prestatiebescherming uitkomst kan bieden voor namen van organisaties die geen handelsnamen zijn. Dat hoeft geen beletsel te zijn om op grond van ongeschreven recht een vergelijkbare bescherming te bieden, inclusief de beperkingen die ook voor handelsnamen gelden.

 Hof Den Haag, 18 januari 2007, Juconi

Zie ook: Van Engelen, 1994, paragraaf 7.3.10