De licentienemer en de failliete IE-licentiegever

50383.jpg

TvI 2015, p. 62-66: Th.C.J.A. van Engelen en J.P. Hustinx: Innovatie en intellectuele eigendomsrechten ("IE") zijn wel aangeduid als de motor van de moderne economie.  IE-licenties vormen het onmisbare smeermiddel van die motor. Gegeven het grote economische en praktische belang van IE-licenties, is opmerkelijk dat het antwoord op de vraag wat de positie van een licentienemer bij een faillissement van zijn licentiegever is, tot nu toe gevonden moet worden in exegese van twee arresten van de Hoge Raad die daar helemaal niet over gaan.

Zowel het Nebula-arrest uit 2006  als het recente ABN AMRO/Berzona-arrest  ging over de gevolgen van een faillissement van de eigenaar op lopende exploitatie van onroerende zaken door het verschaffen van economische eigendom of huurgenot. Dat de IE-praktijk zich desondanks met deze arresten dient te behelpen om te kunnen inschatten wat de impact van een faillissement van een licentiegever is op de continuïteit van de activiteiten van diens licentienemer, wekt verbazing. Voor de niet-faillissementsjurist is bovendien verbazingwekkend dat de nog te beantwoorden vragen zien op onderwerpen die al sinds de totstandkoming van de Faillissementswet van 1893 spelen, maar kennelijk nog steeds niet duidelijk uitgekristalliseerd zijn.  Intrigerend is vervolgens dat de Hoge Raad in deze twee arresten binnen acht jaar drastisch van koers verandert en niettemin de indruk wil wekken dat beide arresten in elkaars verlengde liggen. Dat roept weer nieuwe vragen op in plaats van dat duidelijkheid wordt verschaft.

Het artikel

J.P. Hustinx is advocaat bij De Brauw Blackstone Westbroek. Th.C.J.A. van Engelen is hoogleraar Industriële Eigendom bij het CIER/Molengraaff Instituut van de Universiteit Utrecht en advocaat bij Ventoux.