Onverkoopbare Vermogensrechten - artikel 3:83(3) BW nader beschouwd

Th.C.J.A. van Engelen, Serie Onderneming en Recht, deel 26, Deventer: Kluwer, 2003

Sinds 1992 bepaalt artikel 3:83(3) BW dat vermogensrechten slechts overdraagbaar zijn als de wet dat bepaalt. Dit boek inventariseert de door dit regime veroorzaakte problemen voor de rechtspraktijk en reikt waar mogelijk oplossingen aan. Tevens wordt ingegaan op de argumenten voor een ruimhartige interpretatie van artikel 3:83(3) BW door de rechter en bevat het een pleidooi voor wetswijziging. De rechten waarvoor een wettelijke bepaling ontbreekt worden gedetailleerd in kaart gebracht evenals mogelijke oplossingen voor deze problemen. Dit speelt bijvoorbeeld bij internationale octrooiaanspraken en -aanvragen, prioriteitsrechten, rechten op ongeregistreerde merken, bedrijfsgeheimen en portretrechten of publiekrechtelijke vermogensrechten als emissierechten, melkquota, telecom- en omroepvergunningen en geneesmiddelenregistraties.Het boek bevat handige checklists. Een goed hulpmiddel voor 'due diligence onderzoek' bij overnames, fusies, emissies van aandelen of obligaties, faillissementen, financieringen en verpandingen van activa.

Google Library