Noot Computerrecht bij ABN AMRO v Berzona

Computerrecht 2015/121, p. 177-179, noot bij Hoge Raad, 11 juli 2014, ABN AMRO v Berzona:

De kernoverweging van het arrest is te vinden in r.o. 3.6.4. Daar overweegt de Hoge Raad klip en klaar dat het faillissement niet tot gevolg heeft dat de curator “(‘actief’) een bevoegdheid of vordering toekomt die de wet of de overeenkomst niet toekent, zoals tot ontruiming of opeising van het gehuurde als de huurovereenkomst nog loopt.” Deze overweging volgt op de stelling (onder 3.6.3) dat de mogelijkheid van de curator om de uit een overeenkomst voortvloeiende verbintenissen (‘passief’) niet na te komen, slechts geldt voor “verbintenissen die uit of ten laste van de boedel moeten worden voldaan, zoals een betaling, de afgifte van een zaak of de vestiging van een recht.

De licentienemer en de failliete IE-licentiegever

TvI 2015, p. 62-66: Th.C.J.A. van Engelen en J.P. Hustinx: Innovatie en intellectuele eigendomsrechten ("IE") zijn wel aangeduid als de motor van de moderne economie.  IE-licenties vormen het onmisbare smeermiddel van die motor. Gegeven het grote economische en praktische belang van IE-licenties, is opmerkelijk dat het antwoord op de vraag wat de positie van een licentienemer bij een faillissement van zijn licentiegever is, tot nu toe gevonden moet worden in exegese van twee arresten van de Hoge Raad die daar helemaal niet over gaan.

UsedSoft v Oracle: the ECJ quietly reveals a new European property right in “bits & bytes”

With its judgment of 3 July 2012 in UsedSoft v Oracle the Court of Justice of the European Union (“ECJ”) made it clear that exhaustion of intellectual property rights also applies to the sale of intangible goods like a copy of a computer program. However, to achieve the end of the free movement of intangible goods, the Court had to come up with an inventive means: an autonomous European property right in “bits & bytes”.